South AfricaZulu

 


Zakhamuzi Zomhlaba Wonke Jikelele !

Baphathi nabaholi bamazwe ngamazwe emhlabeni wonke ! - Kunina baholi bezempi, masosha, maphoyisa, baphathi bezinhlangano, nakuni bantu ngamunye ngamunye emhlabeni wonke jikelele !

PHANSI IZIKHALI ! - PHANSI IZIKHALI ! - PHANSI IZIKHALI !

Ake sizidele sibeke phansi izikhali, siphokophelele UXOLO NOKUTHULA. Masibonelele izindlalifa zomhlaba--abantwana abasakhulayo, ukuthi bakhule ngeNKULULEKO badlondlobale ngaphandle kokukhinyabezwa ukwesaba okulethwa yimpi nodlame !

PHANSI IZIKHALI ! - MAYIHLOME NGOTHANDO ! - MAYIHLOME NGOBUMBANO NOKUZWANA !

 
English

 


World Citizens !

All Heads and Leaders of states and governments in the world ! - Military leaders, soldiers, police, organizations, groups, and all single individuals in the world !

DISARM ! - DISARM ! - DISARM !

Beat your swords, your weapons, into another practice, for PEACE. To the children in the world, to their FREEDOM to rise with no more fear from war and violence !

DISARM ! - LOVE ! - UNITE !

 

 


 

 PUT YOUR VOICE TO THE CALL


 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no