Philippines

Filipino

 

Mga Mamamayan sa buong mundo !

Sa lahat na mga namumuno, sa lahat na mga bansa sa buong mundo ! - Mga pinuno ng hukbo, mga sundalo, mga polisiya, mga organisasiyon, mga grupo at bawat isa sa mundo !

ALISAN NG PANLABAN ! - ALISAN NG PANLABAN ! - ALISAN NG PANLABAN !

Gamitin ang mga ispada, mga armas sa ibang paraan - sa kapayapaan, sa mga bata sa buong mundo, para sa kalayaan nila ng tumayo silang walang kinatatakutang digmaan o kapaslangan !

ALISAN NG PANLABAN ! - MAGMAHALAN ! - MAGKAKAISA !

 
English

 

World Citizens !

All Heads and Leaders of states and governments in the world ! - Military leaders, soldiers, police, organizations, groups, and all single individuals in the world !

DISARM ! - DISARM ! - DISARM !

Beat your swords, your weapons, into another practice, for PEACE. To the children in the world, to their FREEDOM to rise with no more fear from war and violence !

DISARM ! - LOVE ! - UNITE !

 

 


 

 


PUT YOUR VOICE TO THE CALL


 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no